Βιομετρία, Στατιστική στη Ζωική Παραγωγή

25,00 

συγγραφέας: Ρογδάκης Εμμανουήλ
έτος έκδοσης: 2010
σελίδες: 277
διαστάσεις βιβλίου: 17×24 cm
εκδόσεις ΑγροΤύπος
ISBN: 978-960-7667-40-3

Κωδικός προϊόντος: Β0046 Κατηγορία:

Περιγραφή

Το βιβλίο απευθύνεται στους φοιτητές της επιστήμης της Ζωικής Παραγωγής, αλλά και σε κάθε επιστήμονα, η ενασχόληση του οποίου απαιτεί την κατανόηση των μεθόδων της στατιστικής ανάλυσης και την αξιολόγηση των συμπερασμάτων τα οποία εξάγονται από αυτήν.

Η επιλογή, η διάταξη και η παρουσίαση της ύλης επιτρέπει την κατανόηση του κειμένου από τον αναγνώστη, χωρίς προηγούμενη γνώση Στατιστικής. Οι μαθηματικές αποδείξεις έχουν περιοριστεί στο ελάχιστο και έχει δοθεί έμφαση στην εφαρμοσμένη προσέγγιση των στατιστικών εννοιών και θεμάτων, μέσω της παρουσίασης μεγάλου αριθμού παραδειγμάτων από τους διάφορους κλάδους της Ζωικής Παραγωγής.

Περιεχόμενα:
1 Εισαγωγή  15

2 Βασικές έννοιες 19

2.1       Παρατηρήσεις 19

2.2       Μεταβλητές 21

2.3       Σφάλματα μετρήσεων 21

2.4       Πληθυσμοί και δείγματα 23

2.5       Πειραματικές μονάδες και επαναλήψεις 24

2.6       Τυχαιοποίηση 24

3 Παρουσίαση παρατηρήσεων 25

3.1       Πίνακες και γραφικές παραστάσεις 25

3.1.1    Ποιοτικά χαρακτηριστικά 25

3.1.2    Ποσοτικές ιδιότητες 27

3.2       Αριθμητικές μέθοδοι 30

3.2.1    Χαρακτηριστικά θέσεως 31

3.2.1.1 Αριθμητικός μέσος 31

3.2.1.2 Μέσος γεωμετρικός 35

3.2.1.3 Μέσος αρμονικός 36

3.2.2    Χαρακτηριστικά διασποράς 37

3.2.2.1 Εύρος παραλλακτικότητας 38

3.2.2.2 Διακύμανση 38

3.2.2.3 Τυπική απόκλιση 40

3.2.2.4 Συντελεστής παραλλακτικότητας 41

4 Βασικές έννοιες πιθανοτήτων 43

4.1       Τυχαία πειράματα 43

4.2       Κλασική πιθανότητα 43

4.3       Στατιστική πιθανότητα 45

4.4       Θεώρημα πρόσθεσης 45

4.5       Θεώρημα πολλαπλασιασμού 46

4.6       Δεσμευμένη πιθανότητα 47

4.7       Θεώρημα Bayes 48

5 Κατανομές πιθανότητας διακριτών μεταβλητών 51

5.1       Συνάρτηση πιθανότητας 51

5.2       Αθροιστική συνάρτηση κατανομής 52

5.3       Αναμενόμενες τιμές και διακυμάνσεις 52

5.4       Δίτιμη κατανομή 53

5.5       Διωνυμική κατανομή 54

5.6       Κατανομή Poisson 56

6 Κατανομές πιθανότητας συνεχών μεταβλητών 59

6.1       Κανονική κατανομή 60

6.2       Άλλες κατανομές συνεχών τυχαίων μεταβλητών 66

6.3       Δύο μεταβλητές 66

7 Κατανομές δειγματοληψίας 69

7.1       Κανονική κατανομή 69

7.1.1    Δειγματικός μέσος 69

7.1.2    Διαφορές μέσων 74

7.1.3    Αναλογίες 75

7.2       Κατανομή x2 77

7.3       Κατανομή t 78

7.4       Κατανομή F 80

8 Εκτίμηση παραμέτρων 83

8.1       Σημειακή εκτίμηση 83

8.1.1    Ιδιότητες εκτιμητών 84

8.1.2    Μέθοδοι σημειακής εκτίμησης 87

8.1.2.1 Μέθοδος ελαχίστων τετραγώνων 87

8.1.2.2 Μέθοδοι μεγίστης πιθανοφάνειας 87

8.2       Διαστημική εκτίμηση 88

8.2.1    Διαστημική εκτίμηση του μέσου όρου κανονικού πληθυσμού με γνωστή διακύμανση 90

8.2.2    Διαστημική εκτίμηση του μέσου κανονικού πληθυσμού με άγνωστηδιακύμανση 91

8.2.3    Διαστημική εκτίμηση της διαφοράς των μέσων δύο κανονικών

πληθυσμών 92

8.2.4    Διαστημική εκτίμηση της διακύμανσης κανονικού πληθυσμού 94

8.2.5    Διαστημική εκτίμηση αναλογιών96

8.2.6    Περιθώριο σφάλματος   96

8.2.7    Μέγεθος δείγματος 97

9 Έλεγχοι υποθέσεων   99

9.1       Έλεγχοι υποθέσεων για το μέσο όρο μεγάλου κανονικού πληθυσμού 100

9.2       Έλεγχοι υποθέσεων για το μέσο μικρού πληθυσμού 103

9.3       Έλεγχοι υποθέσεων για τη διαφορά των μέσων δύο κανονικών

πληθυσμών με άγνωστες αλλά ίσες διακυμάνσεις 104

9.4       Έλεγχος υποθέσεων για τη διαφορά δύο κανονικών πληθυσμών με άγνωστες και διαφορετικές διακυμάνσεις 106

9.5       Έλεγχοι υποθέσεων για εξαρτώμενα δείγματα 106

9.6       Έλεγχοι υποθέσεων για αναλογίες 109

9.7       Έλεγχοι υποθέσεων για διαφορές αναλογιών 109

9.8       Έλεγχοι υποθέσεων της διακύμανσης κανονικού πληθυσμού 113

9.9       Έλεγχοι υποθέσεων των διαφορών των διακυμάνσεων δύο κανονικών πληθυσμών 113

9.10     Σφάλματα τύπου Ι και τύπου ΙΙ 115

9.11     Μέγεθος δείγματος 118

10 Απλή γραμμική παλινδρόμηση και συσχέτιση 121

10.1     Παλινδρόμηση 121

10.1.1 Στατιστικό πρότυπο παλινδρόμησης 124

10.1.2 Εκτίμηση των παραμέτρων παλινδρόμησης με τη μέθοδο των ελαχίστων τετραγώνων 125

10.1.3 Διακύμανση υπολοίπων 131

10.1.4 Αναμενόμενες τιμές και διακυμάνσεις των εκτιμητών 134

10.1.5 Διαστήματα εμπιστοσύνης 136

10.1.6 Έλεγχοι υποθέσεων 137

10.1.7 Πρόβλεψη ατομικών τιμών της εξαρτημένης μεταβλητής 138

10.1.8 Επιμερισμός του ολικού αθροίσματος των τετραγώνων των αποκλίσεων    141

10.1.9 Συντελεστής προσδιορισμού 144

10.2     Συσχέτιση 145

10.2.1 Συντελεστής συσχέτισης του πληθυσμού 145

10.2.2 Δειγματικός συντελεστής συσχέτισης 147

10.2.3    Έλεγχος υποθέσεων 149

10.2.4    Διάστημα εμπιστοσύνης 151

10.2.5    Μερικοί συντελεστές συσχέτισης 153

10.3       Κοινά σημεία παλινδρόμησης και συσχέτισης 155

11 Πολλαπλή γραμμική παλινδρόμηση 157

11.1       Πρότυπο 157

11.2      Εκτίμηση των παραμέτρων 158

11.3       Διακύμανση των υπολοίπων 161

11.4       Ιδιότητες των μερικών συντελεστών παλινδρόμησης 162

11.5       Έλεγχος υποθέσεων 162

11.6       Επιμερισμός του ολικού αθροίσματος των τετραγώνων των αποκλίσεων 164

11.7       Συντελεστής πολλαπλού προσδιορισμού 166

11.8       Επιλογή των ανεξάρτητων μεταβλητών 169

11.9       Πολυσυγγραμμικότητα 171

11.10    Καμπυλόγραμμη παλινδρόμηση 173

12 Ανάλυση διακύμανσης ως προς ένα παράγοντα 175

12.1       Ανάλυση διακύμανσης ως προς ένα σταθερό παράγοντα 175

12.1.1   Στατιστικό πρότυπο 176

12.1.2   Επιμερισμός του ολικού αθροίσματος των τετραγώνων των αποκλίσεων 180

12.1.3   Βαθμοί ελευθερίας 182

12.1.4   Μέσα τετράγωνα 183

12.1.5   Αναμενόμενες τιμές των μέσων τετραγώνων 183

12.1.6   Έλεγχος υποθέσεων 184

12.1.7   Πίνακας ανάλυσης διακύμανσης 185

12.1.8   Διαστήματα εμπιστοσύνης για τους μέσους όρους των πληθυσμών 186

12.2       Ανάλυση διακύμανσης ως προς ένα τυχαίο παράγοντα 187

12.2.1   Στατιστικό πρότυπο 187

12.2.2   Έλεγχος υποθέσεων 188

12.2.3  Πίνακας ανάλυσης της διακύμανσης 189

12.2.4   Εκτίμηση των συνιστωσών διακύμανσης 190

12.2.5    Ενδοταξικός συντελεστής συσχέτισης 190

12.3       Συγκρίσεις μέσων 193

12.3.1    Κατά ζεύγη συγκρίσεις 194

12.3.1.1 Εκ των προτέρων σχεδιασμένες συγκρίσεις 194

12.3.1.2 Εκ των υστέρων συγκρίσεις 195

12.3.2    Αντιθέσεις για προσχεδιασμένες συγκρίσεις 196

12.3.3    Αντιθέσεις για εκ των υστέρων συγκρίσεις 202

13 Ιεραρχική ανάλυση διακύμανσης 205

13.1       Στατιστικό πρότυπο 205

13.2       Αθροίσματα τετραγώνων των αποκλίσεων και βαθμοί ελευθερίας 206

13.3       Μέσα τετράγωνα 207

13.4       Πίνακας ανάλυσης της διακύμανσης 208

13.5       Συνιστώσες της διακύμανσης 208

13.6       F-δοκιμασίες 209

13.7       Σταθερό και μικτό πρότυπο 212

14 Παραγοντική ανάλυση διακύμανσης 213

14.1      Στατιστικό πρότυπο 213

14.1.1  Αθροίσματα των τετραγώνων των αποκλίσεων και βαθμοί ελευθερίας 216

14.1.2  Μέσα τετράγωνα των αποκλίσεων 217

14.1.3  F-δοκιμασίες 218

14.2      Σταθερό στατιστικό πρότυπο 219

14.3      Μικτό στατιστικό πρότυπο 220

15 Τυχαιοποιημένες πλήρεις ομάδες           223

16 Λατινικό τετράγωνο 231

17Ανάλυση επαναλαμβανόμενων μετρήσεων 239

18 Ανάλυση συνδιακύμανσης 247

19 Μη παραμετρικοί έλεγχοι υποθέσεων 255

19.1      Έλεγχος Mann-Whitney 255

19.2       Έλεγχος Wilcoxon για ζεύγη παρατηρήσεων 258

19.3      Έλεγχος Kruskal-Wallis 260

19.4      Συντελεστής συσχέτισης κατά Spearman 262

19.5      Δοκιμασίες  265

19.5.1  Δοκιμασία καλής προσαρμογής 265

19.5.2  Δοκιμασία ανεξαρτησίας 266

Παράρτημα 271

Βιβλιογραφία 279

Ευρετήριο 281

Επιπρόσθετες Πληροφορίες

Βάρος 600 g